Historia

 

Historia parafii w Łączkach Jagiellońskich

Udokumentowanie dziejów parafii zawdzięczamy wysiłkowi kapłanów, którzy przez długie lata tworzyli kronikę parafialną. Jej pisanie rozpoczęto w XVIII wieku, robili to kolejni proboszczowie, starając się oddać wiernie fakty i okoliczności związane z życiem kościoła i wiernych. W pierwszej części kroniki znajdują się skopiowane starannie najstarsze dokumenty w języku łacińskim, odnoszące się do aktów prawnych, wizytacji kanoniczych, spraw majątkowych i organizacyjnych. Oryginały dokumentów z XVI, XVII i wieku już nie istnieją, toteż owe duplikaty mają ogromną wartość historyczną. Przez II połowę wieku XVIII i cały wiek XIX, aż do początków XX stulecia, kronika była prowadzona niezwykle sumiennie i szczegółowo. Podczas I wojny światowej ówczesny proboszcz ks. Antoni Tenczar wzbogacił zapiski wiadomościami historycznymi o poszczególnych wsiach parafii, a w odrębnej pracy opisał wydarzenia wojenne w Łączkach i okolicy. Nie zachowały się zapiski z okresu międzywojennego, więc nie wiadomo czy kronika była wtedy prowadzona. Pisanie jej podjął w 1937 roku ks. Karol Prokop, lecz w czasie okupacji prawdopodobnie nie robił zapisków, gdyż nie ma ich w dokumentacji parafialnej. Po wojnie prowadzenie kroniki było systematyczne, jednak daje się zauważyć zmianę formuły. Notowane są rzeczy najważniejsze w sposób krótki i zwięzły, toteż kronika staje się dokumentem urzędowym, potrzebnym w czasie wizytacji zwierzchników i traci cechy dawnej, barwnej, osobistej opowieści. Cóż, czasy się zmieniły, wypierając „literaturę” z opracowań o charakterze sprawozdawczym. Fakt ten w niczym nie umniejsza znaczenia i wartości tej części kroniki. Każdy kolejny, upływający rok wzbogaca jej zawartość dopisując nowe rozdziały do długiej historii. Jej początki ukryte są w tzw. mroku historii. Spróbujmy nieco ten mrok rozświetlić i przybliżyć czas dawno zapomniany.

Początki parafii

Nie znamy daty budowy pierwszego kościoła w Łączkach i erygowania parafii. Choć w lokalnej tradycji utrwalił się przekaz o XIV-wiecznym rodowodzie świątyni i parafii, nie jest możliwe by tak naprawdę było. W tym bowiem czasie Łęki i Łączki tworzyły jedną wieś, a udokumentowane jest istnienie kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Łękach w 1397 roku, ufundowanego przez właścicieli Kamieńca. Była to drewniana świątynia, zaś do parafii należała także Przybówka i przypuszczalnie Wojkówka i Wojaszówka. Usamodzielnienie się Łączek jako odrębnej wsi zainspirowało mieszkańców i właścicieli dóbr ziemskich do podjęcia starań o budowę własnego kościoła. Prawdopodobnie udało się te zamierzenia zrealizować na początku XVI wieku, a skromną, drewnianą świątynię p.w. św. Andrzeja Apostoła ufundowali Wojciech i Jan Kamienieccy. Pełniła ona funkcję kościoła filialnego parafii w Łękach, ale z 1536 roku pochodzi wzmianka o istnieniu parafii w Łączkach. Kiedy była erygowana, nie wiemy.
Biskup krakowski i wileński, kard. Jerzy Radziwiłł (1556‒1600), wprowadzający energicznie w życie reformy Soboru Trydenckiego, podjął zakrojoną na szeroką skalę akcję wizytacji parafii w diecezji krakowskiej, połączoną z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, personalnych i majątkowych. Parafie w Łękach i Łączkach wizytował w 1595 roku, z upoważnienia biskupa, prepozyt i kanonik tarnowski ks. Krzysztof Kazimierski. Zapewne zdał dokładną relację z tego co zastał, a w sprawozdaniu zajął się m.in. kwestiami majątkowymi parafii.

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki “Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie”.

Serdecznie zapraszamy do zakupu:

Parafia-ŁJ-ok

 

Spis proboszczów parafii

ks. Antoni Przeczkowski     (1786-1787)
ks. Michał Duwal     (1787)
ks. Jakub Januszowski     (1787- 1804)
ks. Jan Tokarski     (1804-1824)
ks. Karol Rudziński     (1824-1829)
ks. Łukasz Larymowicz     (1829-1830)
ks. Józef Olszewski     (1830-1834)
ks. Cyprian Piotrowski     (1834-1852)
ks. Jakub Filar     (1852-1854)
ks. Wincenty Jędrzejowski     (1854-1865)
ks. Józef Krupiński     (1865-1906)
ks. Stanisław Głodowski     (1906-1907)
ks. Antoni Tenczar     (1907-1918)
ks. Jan Niemczyk     (1918-1938)
ks. Karol Prokop     (1938-1948)
ks. Julian Fiedeń     (1948-1952)
ks. Jan Ramocki     (1952-1957)
ks. Andrzej Rąb     (1957-1961)
ks. Władysław Bialik     (1961-1993)
ks. Michał Klimek     (1993-2000)
ks. Antoni Czerak     (2000-2004)
ks. Janusz Bury     (2004- )